bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

ΕΣΠΑ

Εκτύπωση
Κατηγορία: ΕΣΠΑ

_______________________ΦΓΔΓΔΓΔΓΔΦΓ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2019-2020

----------------------------------------------------------------------------------------------------

A.   Οδηγοί υλοποίησης Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου - Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου και Υλικό προβολής - δημοσιότητας (Αφίσες) Πράξεων ΕΣΠΑ:

1.   5047065 - «Ενιαίος τύπος ολοήμερου δημοτικού σχολείου, 2019-2020» - Αφίσα 

2.   5047058 - «Ενίσχυση Προσχολικής Εκπαίδευσης, 2019-2020» - Αφίσα

3.   5047057 - «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές

ανάγκες, σχολικό έτος 2019-2020» - Αφίσα

4.   5047082 - «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2019-

2020» - Αφίσα

5.   5045765 - «Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία - Τάξεις Υποδοχής, σχολικό έτος 2019-2020» - Αφίσα

6.   5048220 - «Ενίσχυση υποστηρικτικών δομών εκπαίδευσης 219-2020» - Αφίσα

7.   5030373 - «Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τα σχολικά έτη 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021)» - Αφίσα

 

Β.   Σύνδεσμος ιστότοπου: «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ - Τομέα Παιδείας»

https://www.epiteliki.minedu.gov.gr/?lang=el

  

Γ.   Λογότυπα αλληλογραφίας πράξεων ΕΣΠΑ 2019-2020

 Σύνδεσμος λογότυπου ανωτέρω πράξεων ΕΣΠΑ με Α/Α 1, 2, 3, 4, 5 και 7:

https://www.epiteliki.minedu.gov.gr/wp-content/uploads/2018/01/logo_EYE_edulll_scaled_1567x199.jpg

 Σύνδεσμος λογότυπου ανωτέρω πράξης ΕΣΠΑ με Α/Α 6:

https://www.epiteliki.minedu.gov.gr/eye/phocadownload/logotypa/pep-ekt/pep_peloponnisou_14-20.jpg

 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2018-2019

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΣΠΑ

1.2019-01-28 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

2.ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ

 

ΟΔΗΓΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 2018-2019

1.ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 'ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ'

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΗΓΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 'ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Δ. Σ.' (10-1-2019)

2.ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 'ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ'

3.ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 'ΕΚΟ ΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ'

4.ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 'ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ'

5.ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 'ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ'

6.ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 'ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ'

7.ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 'ΠΕΠ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ'

8.ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 'ΠΔΕ'

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΣΠΑ 2018-2019

1.ΑΔΑ: ΨΞΒΠ4653ΠΣ-ΟΙ1: ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ

2.ΑΔΑ: ΨΚΙ04653ΠΣ-5ΔΘ: ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ

3.ΑΔΑ: 6ΤΧΣ4653ΠΣ-73Σ: ΕΝΙΑΙΟΣ ΤΥΠΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ

4.ΑΔΑ: ΨΤΙ64653ΠΣ-66Θ: ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ

5.ΑΔΑ: ΨΗΤΦ4653ΠΣ-Ν3Κ: ΕΚΟ

 

ΕΝΤΥΠΑ ΕΣΠΑ 2018-2019

Έντυπο πράξης ανάληψης ΕΣΠΑ 

Διαβιβαστικό πράξης ανάληψης ΕΣΠΑ

 ΕΝΤΥΠΑ ΑΔΕΙΩΝ ΕΣΠΑ 2018-2019

 ΕΝΤΥΠΑ ΑΠΕΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΣΠΑ 2018-2019

 ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΕΣΠΑ 2018-2019

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ

1.ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΣΤ ΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΠΣ 5031890

2.ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΕΚΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΠΣ 5031893

3.ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΕΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΟΠΣ 5031893

4.ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΤΥΠΟΣ ΟΛΟΗΜ ΔΣ ΟΠΣ 5031898

ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΕΕΠ ΕΝ. ΤΥΠΟΣ ΟΛΟΗΜ ΔΣ ΟΠΣ 5031898

5.ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΟΠΣ 5031894

6.ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΕΙΔ ΒΟΗΘ ΠΡΟΣ ΟΠΣ 5031883

7.ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΟΠΣ 5031883

8.ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΟΣΠ 5031892

9.ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΕΙΔ ΒΟΗΘ ΠΡΟΣ ΟΣΠ 5031892

10.ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΠΕΠ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΟΠΣ 5030373

  

ΑΦΙΣΕΣ ΕΣΠΑ 2018-2019

Αποστολή έντυπου υλικού προβολής και δημοσιότητας (αφίσες) των Πράξεων

ΑΦΙΣΑ ΕΚΟ 2018-2019

ΑΦΙΣΑ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ 2018-2019

ΑΦΙΣΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 2018-2019

ΑΦΙΣΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 2018-2019

ΑΦΙΣΑ ΠΕΠ ΠΕΛΟΠ 2018-2019

ΑΦΙΣΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 2018-2019

ΑΦΙΣΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2018-2019 

 

 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2017-2018

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ΕΝΤΥΠΑ ΕΣΠΑ 2017-2018

 Αιτήσεις και χορήγηση αδειών αναπλ. Εκπ/κών ΕΣΠΑ

 Αιτήσεις και χορήγηση αδειών αναπλ. Εκπ/κών ΠΕΠ ΕΣΠΑ

 Αιτήσεις και χορήγηση αδειών αναπλ. Εκπ/κών ΠΔΕ

 Υπεύθυνη δήλωση εργοδότη για άδεια αναπληρωτή ΕΣΠΑ

 Διαβιβαστικό ΕΣΠΑ

 Διαβιβαστικό ανάληψης υπηρεσίας (Πελοπόννησος) ΕΣΠΑ

 Δήλωση απεργίας ΕΣΠΑ

 Δήλωση απεργίας (Πελοπόννησος) ΕΣΠΑ

 Έντυπο αναφοράς ανάληψης υπηρεσίας ΕΣΠΑ

 Έντυπο οικογενειακής παροχής και υπεύθυνη δήλωση ΕΣΠΑ

 Έντυπο οικογενειακής παροχής (Πελοπόννησος) και υπεύθυνη δήλωση ΕΣΠΑ

 Έντυπο ανάληψης υπηρεσίας (Πελοπόννησος) ΕΣΠΑ

 ΟΔΗΓΟΙ 2017-2018 ΕΣΠΑ

 ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΕΣΠΑ 2017-2018 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ: "ΜΑϊΟΣ ΚΑΙ ΙΟΥΝΙΟΣ"

1.ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΣΤ ΔΟΜΩΝ ΕΕΠ ΟΠΣ 5009803

2.ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΕΚΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΠΣ 5009805

3.ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΕΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΟΠΣ 5009805

4.ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΤΥΠΟΣ ΟΛΟΗΜ ΔΣ ΟΠΣ 5009814

5.ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΟΠΣ 5009801

6.ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΕΙΔ ΒΟΗΘ ΠΡΟΣ ΟΠΣ 5009808

7.ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΟΠΣ 5009808 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

8.ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΟΣΠ 5009815

9.ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΕΙΔ ΒΟΗΘ ΠΡΟΣ ΟΣΠ 5009815

10.ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΠΕΠ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΟΠΣ 5008945

 ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΕΣΠΑ 2017-2018 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ: "ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ, ΜΑΡΤΙΟΣ ΚΑΙ ΑΠΡΙΛΙΟΣ"

1.ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

2.ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΕΚΟ ΤΥ

3.ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

4.ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ

5.ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ

6.ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ

7.ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΥΠΣ ΔΟΜΕΣ

 λογότυπο ΕΣΠΑ 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΣΠΑ

 

ΑΦΙΣΕΣ ΕΣΠΑ 2017-2018

   

  

 

 

 

 

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΕΝΤΥΠΑ ΕΣΠΑ

 Επιτελική δομή ΕΣΠΑ

 Οδηγοί υλοποίησης

 Λογότυπα

 Ενημερωτικά κείμενα

 Αφίσες

Monday the 19th. Σχεδιασμός / Υλοποίηση / Ενημέρωση: Σοφία Κονταξάκη, Δρ Μηχανικός Η/Υ ΕΜΠ - Ενημέρωση: Αντρέας Κατσαούνης, Δάσκαλος - Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας (Σχ. έτος 2016-2017). Οι διατάξεις και ανακοινώσεις που θα βρείτε στο site αυτό είναι μόνο για την ενημέρωσή σας. Αν θέλετε να κάνετε δημόσια χρήση τους θα πρέπει να έχετε στη διάθεσή σας το πρωτότυπο έγγραφο ή επίσημο αντίγραφό του. Επιφυλασσόμαστε για τυχόν λάθη κατά την ψηφιοποίηση των διατάξεων, για τυχόν λάθη στο πληροφοριακό υλικό που θα βρείτε, όπως και για αλλαγές που έχουν επέλθει σε νόμους, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις κλπ. που παραθέτουμε στις σελίδες αυτές.. Joomla 3.0 templates. All rights reserved.