bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

Frequently Asked Questions - Χορήγηση στοιχείων από Διεύθυνση Σχολείου σε Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων ή σε μεμονωμένο γονέα

Please select your question category

Search FAQs
View all frequently asked questions
FAQs - Χορήγηση στοιχείων από Διεύθυνση Σχολείου σε Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων ή σε μεμονωμένο γονέα

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τόσο στον Σύλλογο Γονέων όσο και στις Γενικές Συνελεύσεις του Συλλόγου μετέχουν αυτοδίκαια όλοι οι γονείς των μαθητών* και όχι μόνο τα εγγεγραμμένα μέλη**. Επομένως, ο Σύλλογος έχει έννομο συμφέρον*** να προσκαλέσει όλους τους γονείς των μαθητών προκειμένου να συμμετέχουν στις αρχαιρεσίες για ανάδειξη του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου και τα στοιχεία μπορούν να χορηγηθούν χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση των γονέων.

* άρθρο 53 §2 του ν. 1566/1985 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 §1 εδ. β’ του ν.
2621/1998.
** άρθρο 1 §2 της ΥΑ του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ4/1998.
*** άρθρο 5 §2 ν. 2472/1997.

Τα στοιχεία που μπορεί να χορηγήσει είναι στοιχεία επικοινωνίας, δηλ. ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνα και λοιπά στοιχεία επικοινωνίας.

Εφόσον, σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, τόσο στον Σύλλογο Γονέων όσο και στη Γενική
Συνέλευση του Συλλόγου συμμετέχουν αυτοδίκαια ως μέλη όλοι οι γονείς των μαθητών του
σχολείου, ο σκοπός επεξεργασίας και οι αποδέκτες των στοιχείων αποτελούν κοινή γνώση του
επιμελούς πολίτη και συνεπώς το σχολείο απαλλάσσεται από την υποχρέωση ενημέρωσής
τους*.
* άρθρο 4 της Κανονιστικής πράξης ΑΠΔΠΧ 1/1999.

Εφόσον, όπως προαναφέρθηκε, στον Σύλλογο Γονέων συμμετέχουν εκ του νόμου αυτοδίκαια
όλοι οι γονείς των μαθητών που φοιτούν στο σχολείο και στις Γενικές Συνελεύσεις του
Συλλόγου Γονέων μετέχουν αυτοδίκαια όλοι οι γονείς των μαθητών και όχι μόνον τα
εγγεγραμμένα μέλη, η χορήγηση των στοιχείων επικοινωνίας των γονέων αφορά όλες τις
δραστηριότητες του Συλλόγου, π.χ. Γενικές Συνελεύσεις, έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις,
εκδηλώσεις, ενημερωτικές ημερίδες, κ.ο.κ.

Οι σχετικές με τη συγκρότηση οργανώσεων γονέων διατάξεις εφαρμόζονται αναλογικά και για
τους Συλλόγους Γονέων των μαθητών των ιδιωτικών σχολείων.

Κατόπιν ερωτήματος Διευθυντή σχολείου εάν επιτρέπεται με βάση τις διατάξεις του ν. 2472/1997 να χορηγηθούν σε αιτούντα γονέα αντίγραφα του Βιβλίου Σχολικής Ζωής σχετικά με τα ανήλικα τέκνα του, η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με σχετικό έγγραφό της προς τη Δ/νση του σχολείου απάντησε ότι:

α) ο αιτών γονέας, ως ασκών τη γονική μέριμνα των ανήλικων τέκνων του (άρ. 128 και 1510 ΑΚ) έχει καταρχήν το δικαίωμα πρόσβασης του άρθρου 12 του ν.2472/1997 στα στοιχεία που αναφέρονται στα ανήλικα τέκνα του, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από δικαστική απόφαση (π.χ. απόφαση που ορίζει ως ασκούντα τη γονική μέριμνα τον άλλο γονέα, απόφαση απαγόρευσης επικοινωνίας με το παιδί, κ.λπ.), η δε Διεύθυνση του Σχολείου υποχρεούται, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, να ικανοποιήσει το δικαίωμα αυτό,

β) στο ανωτέρω δικαίωμα περιλαμβάνονται και προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων που τυχόν αναφέρονται στα ως άνω αιτούμενα έγγραφα και που συνδέονται άμεσα με τα περιγραφόμενα στο βιβλίο σχολικής ζωής αναφερόμενα συμβάντα (π.χ. όνομα δασκάλου ενώπιον του οποίου έγινε η αναφορά από τους ανήλικους μαθητές ή αναφερόμενο από τους μαθητές πρόσωπο), και

γ) εάν μεταξύ των αιτουμένων στοιχείων περιλαμβάνονται και ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων, η Δ/νση του σχολείου μπορεί να προβεί σε ανωνυμοποί- ηση με απαλοιφή των ονομάτων των υποκειμένων των δεδομένων, ή σε απαλοιφή των ευαίσθητων δεδομένων, εφόσον το αίτημα του ενδιαφερομένου δεν συνδέεται με τη γνώση αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι από τα χορηγούμενα έγγραφα δεν αποκαλύπτονται άμεσα ή έμμεσα πληροφορίες για συγκεκριμένα και προσδιορίσιμα υποκείμενα δεδομένων, σε διαφορετική περίπτωση (μη ανωνυμοποιήσεως) απαιτείται η προηγούμενη άδεια της Αρχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 του ν. 2472/1997.

Saturday the 8th. Σχεδιασμός / Υλοποίηση / Ενημέρωση: Σοφία Κονταξάκη, Δρ Μηχανικός Η/Υ ΕΜΠ - Ενημέρωση: Αντρέας Κατσαούνης, Δάσκαλος - Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας (Σχ. έτος 2016-2017). Οι διατάξεις και ανακοινώσεις που θα βρείτε στο site αυτό είναι μόνο για την ενημέρωσή σας. Αν θέλετε να κάνετε δημόσια χρήση τους θα πρέπει να έχετε στη διάθεσή σας το πρωτότυπο έγγραφο ή επίσημο αντίγραφό του. Επιφυλασσόμαστε για τυχόν λάθη κατά την ψηφιοποίηση των διατάξεων, για τυχόν λάθη στο πληροφοριακό υλικό που θα βρείτε, όπως και για αλλαγές που έχουν επέλθει σε νόμους, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις κλπ. που παραθέτουμε στις σελίδες αυτές.. Joomla 3.0 templates. All rights reserved.