bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

Νομοθεσία

Εκτύπωση

Φύλλα Εφημερίδας Κυβερνήσεως (ΦΕΚ)

ΦΕΚ 2103/Β/2017 - Ωρολόγιο πρόγραμμα υποχρεωτικού και ολοήμερου προγράμματος Ειδικού Νηπιαγωγείου και Ειδικού Δημοτικού Σχολείου

ΦΕΚ 1800/Β/2017 - Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ολιγοθέσιων Δημοτικών Σχολείων

ΦΕΚ 17/Β/2017 - Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας σχολικών μονάδων

ΦΕΚ 2670/B/2016 - Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου

ΦΕΚ 2591/B/2016 - Ιδρύσεις, Προαγωγές, Υποβιβασμός, Συγχώνευση και Καταργήσεις Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπ/σης (ΣΜΕΑΕ) ΠΕ

ΦΕΚ 2540/B/2016 - Ιδρύσεις, Συγχωνεύσεις - Μετονομασίες και Καταργήσεις Τμημάτων Ένταξης Σχολικών Μονάδων ΠΕ

ΦΕΚ 2524/B/2016 - Καθορισμός διδακτικού ωραρίου εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε Νηπιαγωγεία

ΦΕΚ 1324/B/2016 - Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου

ΦΕΚ 1329/B/2014 - Ιδρύσεις, Προαγωγές, Υποβιβασμοί, Συγχωνεύσεις και Καταργήσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων

ΦΕΚ 1296/B/2014 - Καθορισμός του Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)

ΦΕΚ 2451/B/2013 - Τροποποίηση, συμπλήρωση ΦΕΚ1507/Β/2006 - KYA Αριθμός μαθητών ανά Τάξη ή Τμήμα Τάξης

ΦΕΚ 1566/B/2013 - Ορισμός περιφερειών, έδρας και σχολείων δικαιοδοσίας Σχολικών Συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης και προσχολικής αγωγής της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου

ΦΕΚ 0315/B/2013 - Νόμιμη σύσταση των ΕΔΕΑΥ και καθορισμός των ιδιαίτερων καθηκόντων των μελών και συντονιστών αυτών

ΦΕΚ 0254/A/2013 - Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις (διατάξεις αδειών)

ΦΕΚ 2501/B/2013 - Μεταφορά και Μετονομασία Τμημάτων Ένταξης (Τ.Ε.) Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΦΕΚ 2128/B/2013 - Αναστολή - Ανάκληση Εφαρμογής Αποφάσεων Συγχωνεύσεων - Καταργήσεων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΦΕΚ 1449/B/2013 - Μεταφορά μαθητών

ΦΕΚ 2788/B/2012 - Ορισμός κριτηρίων αξιολόγησης διευθυντών και εκπαιδευτικών στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία

ΦΕΚ 0171/A/2012 - Μεταφορά μαθητών το σχολικό έτος 2012 - 2013 σχετική εγκύκλιος

ΦΕΚ 2034/B/2012 - Ιδρύσεις, προαγωγές σχολικών μονάδων

ΦΕΚ 1293/B/2012 - Αναστολή συγχωνεύσεων σχολικών μονάδων

ΦΕΚ 1274/B/2012 - Υποβιβασμοί, συγχωνεύσεις, καταργήσεις δημ. σχολείων & νηπ.

ΦΕΚ 0253/B/2012 - Διδασκαλία 2ης ξένης γλώσσας στα δημοτικά σχολεία

ΦΕΚ 2769/B/2011 - Εκδρομές - Μετακινήσεις (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)

ΦΕΚ 2121/B/2011 - Ορισμός σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης, για την Πιλοτική Εφαρμογή των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών

ΦΕΚ 1812/B/2011 - Αναστολή εφαρμογής αποφάσεων συγχωνεύσεων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΦΕΚ 1701/B/2011 - Μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τους δήμους

ΦΕΚ 1573/B/2011 -Υποβιβασμός, συγχώνευση και κατάργηση δημ. σχολείων και νηπ/γείων

ΦΕΚ 1505/B/2011 - Ίδρυση & προαγωγή δημ. σχολείων και νηπ/γείων, συγχώνευση δημοτικών σχολείων - μεταβολές σχολικών μονάδων

ΦΕΚ 1360/B/2011 -Ορισμός 161 ολοήμερων δημοτικών σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα - μεταβολές σχολικών μονάδων

ΦΕΚ 0582/B/2011 - Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων δ/ντών και υποδιευθυντών όλων των τύπων σχολ. μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπ/σης

ΦΕΚ 0440/B/2011 - Υποβιβασμός, συγχώνευση και κατάργηση δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων (αποφάσεις)

ΦΕΚ 1048/B/2010 - Τροποποίηση – συμπλήρωση της υπουργικής απόφασης με θέμα “ορισμός 800 δημ. σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπ/κό πρόγραμμα” (ΦΕΚ 804/Β/2010)

ΦΕΚ 0804/B/2010 - Ωρολόγια προγράμματα δημοτικών σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπ/κό πρόγραμμα - ορισμός 800 δημ. σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπ/κό πρόγραμμα

ΦΕΚ 1171/Β/2007 - Υποχρεωτικότητα αυτεπάγγελτης αναζήτησης

ΦΕΚ 1507/Β/2006 - Αριθμός μαθητών ανά Τάξη ή Τμήμα Τάξης

ΦΕΚ 0373/Β/2005 - Αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών

ΦΕΚ 1340/B/2002 - Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων διδασκόντων

ΦΕΚ 0040/Β/1994 - Μεταβίβαση κινητής και ακίνητης περιουσίας των σχολείων στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

----

Νόμοι

Νόμος 4473 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέματα εκπαίδευσης» (ΦΕΚ 78 τ.Α΄/30-05-2017)

Νόμος 4210/2013 - Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις (διατάξεις αδειών)

Νόμος 4115/2013 - Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης και Εθν. Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Νόμος 3865/2010 - Βασικές συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις

Νόμος 3861/2010 - Πρόγραμμα Διαύγεια

Νόμος 3848/2010 - Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις

Νόμος 3699/2008 - Ειδική αγωγή και εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Νόμος 3687/2008 - Θέματα προσωπικού υπουργείου παιδείας και άλλες διατάξεις

Νόμος 3528/2007 - Κύρωση του κώδικα κατάστασης δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.

Νόμος 3467/2006 - Επιλογή στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ρύθμιση θεμάτων διοίκησης και εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις

Νόμος 1566/1985 - Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

-------

Προεδρικά διατάγματα

ΠΔ 79 ΦΕΚ109/Α/2017 - Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολειών (Προσοχή τα ΠΔ 200-201/1998 αντικαταστάθηκαν από το ΠΔ 79/2017. Όποτε γίνεται αναφορά στα ΠΔ 200-201/1998, ανατρέξτε στο νέο ΠΔ 79/2017)

ΠΔ 152/Α/2013 - Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών A/βάθμιας & B/βάθμιας εκπ/σης

• προσθήκη στο προεδρικό διάταγμα 201/1998 (άρθρο 27 του νόμου 3687/2008)

ΠΔ 96/Α/2007 - Βουλευτικές εκλογές

ΠΔ 1/A/2003 - Εκλογές αιρετών εκπροσώπων

ΠΔ 200/201/Α/1998 - Λειτουργία δημ. σχολείων και νηπιαγωγείων

ΠΔ 100/1997 - Τροποποίηση του ΠΔ 50/1996, Μεταθέσεις και τοποθετήσεις εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΠΔ 50/1996 - Μεταθέσεις και τοποθετήσεις εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

-------

Ολοκλήρωση σχολικού έτους - Προγραμματισμός νέου σχολικού έτους

Εγκύκλιος 102660/Δ3/19-6-2017 του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 102660/Δ3/19-6-2017 του ΥΠ.Π.Ε.Θ. - Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Ειδικών Νηπιαγωγείων και των Ειδικών Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2017-2018 – Προγραμματισμός λειτουργίας ολοήμερου προγράμματος.

Εγκύκλιος υπ' αρ. πρωτ. 102362/Δ3/19-6-2017 - Διευκρινήσεις επί της Υ.Α. με ΦΕΚ 2103/Β/2017 - Ωρολόγιο πρόγραμμα υποχρεωτικού και ολοήμερου προγράμματος Ειδικού Νηπιαγωγείου και Ειδικού Δημοτικού Σχολείου

Εγκύκλιος 72123/Δ1/3-5-2017 του ΥΠ.Π.Ε.Θ. - Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2017-2018 και τον προγραμματισμό της λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος.

Εγκύκλιος 71858/Δ1/3-5-2017 του ΥΠ.Π.Ε.Θ. - Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2017-2018 και τον προγραμματισμό της λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος,

    - Αίτηση εγγραφής στο ολοήμερο Δημοτικού Σχολείου

    - Πίνακες Α1 - Α2 για τη λειτουργία του ολοήμερου σε Δημοτικό Σχολείο

Εγκύκλιος Φ52/69055/Δ1/27-04-2017 του Υπ.Π.Ε.Θ. - Διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2017-2018

Εγκύκλιοι και άλλα έγγραφα για την εγγραφή μαθητών στο νέο σχολικό έτος 2017-2018

- Εγγραφές μαθητών στα δημοτικά σχολεία για το σχ. έτος 2017-2018 - Λήξη μαθημάτων 2016-2017

- Εγγραφές μαθητών στα Νηπιαγωγεία για το σχ. έτος 2017-2018

- Αίτηση - Δήλωση εγγραφής στα Νηπιαγωγεία

- Πίνακας Ν1 - Προγραμματισμός λειτουργίας Νηπ. 2017-2018

- Πίνακας Ν2 - Στατιστικά - προγραμματισμός λειτουργίας Νηπ. 2016-2017-2018

- Α.Δ.Υ.Μ.

- myschool - Σύντομες οδηγίες εγγραφών για το σχ. έτος 2017-2018

- Απόφαση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας με αριθμ. πρωτ. 2988/24-5-2016  - Χωροταξική κατανομή μαθητών στις Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας – επαναπροσδιορισμός Σχολικών Περιφερειών

- Κοινή απόφαση της Διεύθυνσης Π.Ε. Μεσσηνίας και της Διεύθυνσης Δ.Ε. Μεσσηνίας, στο έγγραφο υπ' αρ. πρωτ. 3967/7-6-2013 - Χωροταξική κατανομή των αποφοίτων των Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Καλαμάτας στα Γυμνάσια της Μεσσηνίας.

-------

Ρομά

• Εγγραφές νηπίων Ρομά στα νηπιαγωγεία

• Εγγραφές μαθητών Ρομά στα δημοτικά σχολεία

• Εγγραφή και σχολική παρακολούθηση μαθητών Ρομά

------

Παράλληλη στήριξη

Παράλληλη στήριξη (εγκύκλιοι)

• Έγκριση παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης μαθητών και στήριξης μαθητών από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και Σχολικό Νοσηλευτή για το διδακτικό έτος 2017-2018

   - Αίτηση κηδεμόνων προς τη σχολική μονάδα

   - Διαβιβαστικό σχολικής μονάδας προς τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης

• Παράλληλη στήριξη και στήριξη μαθητών που δεν αυτοεξυπηρετούνται – 2014 (ΕΣΠΑ)

   Νέο λογότυπο ΕΣΠΑ εγγραφών Παράλληλης Στήριξης

• Παράλληλη στήριξη - στήριξη μαθητών που δεν αυτοεξυπηρετούνται – 2013 (ΕΣΠΑ)

• Παράλληλη στήριξη - στήριξη μαθητών που δεν αυτοεξυπηρετούνται – 2012

• Παράλληλη στήριξη αυτιστικών μαθητών

• Παράλληλη στήριξη και στήριξη μαθητών που δεν αυτοεξυπηρετούνται

• Ενημέρωση για την παράλληλη στήριξη

• Ειδικότερα θέματα φοίτησης μαθητών με αναπηρία - παράλληλη στήριξη

------

Τάξεις υποδοχής

• Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2017-2018

Τάξεις Υποδοχής - Φροντιστηριακά τμήματα Ζ.Ε.Π. (εγκύκλιος)

-------

Επιλογή σημαιοφόρων/παραστατών, ορισμός υπευθύνων κατάθεσης στεφάνων

• Έγγραφο υπ' αρ. πρωτ. Φ.10/ΦΜ/151306/Δ1/13-9-2017/Υπ. Π.Ε.Θ. (σχετική εγκύκλιος)

------

Εμβολιασμός μαθητών (διατάξεις)

• Εμβολιασμός μαθητών

• Φαρμακευτική αγωγή

------

Κυλικεία (διατάξεις)

• Σχετική εγκύκλιος

• Σχετικό ΦΕΚ 2432/ΤΒ/2012

------

Διάφορα

Εκπαιδευτική νομοθεσία (παιδαγωγικό ινστιτούτο 2007)

Διαπολιτισμική νομοθεσία (οδηγός)

Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (Δημοτικά - Νηπιαγωγεία / 2013 - 2014) - Εισαγωγή μαθητών

Χρήση ηλεκτρονικών συσκευών και κινητών τηλεφώνων (διατάξεις)

Παρακολούθηση θεαμάτων (εγκύκλιος)

ΦΕΚ Κατάργησης - Συγχώνευσης σχολικών μονάδων Δήμου Καλαμάτας

Καταγραφή ΦΕΚ μεταβολών σχολικών μονάδων (ΥΠΑΙΘ)

Διαγνωστικά κριτήρια

Tuesday the 17th. Σχεδιασμός / Υλοποίηση / Ενημέρωση: Σοφία Κονταξάκη, Δρ Μηχανικός Η/Υ ΕΜΠ - Ενημέρωση: Αντρέας Κατσαούνης, Δάσκαλος - Ενημέρωση: Στέλλα Λιλή, Προϊσταμένη Διοικητικών Θεμάτων - Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας (Σχ. έτος 2016-2017).. Joomla 3.0 templates. All rights reserved.