Επιλογή Μελών Παιδαγωγικών Ομάδων Κ.Ε.Α. Πελοποννήσου

Εκτύπωση
Γονική Κατηγορία: Τελευταία Νέα Κατηγορία: Εκπαιδευτικά θέματα
Δημιουργηθηκε στις Παρασκευή, 24 Μαΐου 2019

Καλούνται οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν τα νόμιμα προσόντα (Βλ. Προκήρυξη Περιφέρειας Πελοποννήσου) να αποσπαστούν ως μέλη των Παιδαγωγικών Ομάδων των Κέντρων Εκπαίδευσης για την Αειφορία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου με τριετή θητεία.

Επισυνάπτονται τα παρακάτω:

- Υπόδειγμα αίτησης
- Υπόδειγμα πιστοποιητικού υπηρεσιακών μεταβολών
- Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (75 Α’)