Χωροταξική κατανομή μαθητών - Όρια σχολικών περιφερειών δημοτικών και νηπιαγωγείων - Οι εν ισχύ σχετικές αποφάσεις

Εκτύπωση
Γονική Κατηγορία: Τελευταία Νέα Κατηγορία: Διοικητικά θέματα
Δημιουργηθηκε στις Κυριακή, 17 Μαΐου 2020
 
Χωροταξική κατανομή μαθητών
Όρια σχολικών περιφερειών δημοτικών και νηπιαγωγείων
 
 
Οι εν ισχύ σχετικές αποφάσεις:
 
10/09/2015
ΑΔΑ: 61ΕΝ465ΦΘ3-6ΗΣ
Τροποποίηση – συμπλήρωση της με αριθμ 4153/14-07-2015 (ΑΔΑ:Ω2Ρ3465ΦΘ3-ΦΤ8)  απόφασης με θέμα «Χωροταξική κατανομή μαθητών στις Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας – επαναπροσδιορισμός Σχολικών Περιφερειών»
 
24/05/2016
ΑΔΑ: 7Ψ6Δ4653ΠΣ-Β64
Τροποποίηση – συμπλήρωση της με αριθμ 5221/10-09-2015 (ΑΔΑ:61ΕΝ465ΦΘ3-6ΗΣ)  απόφασης με θέμα «Χωροταξική κατανομή μαθητών στις Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας – επαναπροσδιορισμός Σχολικών Περιφερειών»
 
06/03/2018
ΑΔΑ: 6ΒΓΔ4653ΠΣ-ΡΝ9
Συμπλήρωση της με αριθμ 2988/24-05-2016 (ΑΔΑ:7Ψ6Δ4653ΠΣ-Β64)  απόφασης με θέμα «Χωροταξική κατανομή μαθητών στις Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας»
 
10/05/2018
ΑΔΑ: ΩΠΘΣ4653ΠΣ-ΚΧΡ
Συμπλήρωση της με αριθμ 2988/24-05-2016 (ΑΔΑ:7Ψ6Δ4653ΠΣ-Β64) & 1286/06-03-2018 (ΑΔΑ:6ΒΓΔ4653ΠΣ-ΡΝ9) απoφάσεων της ΔΠΕ Μεσσηνίας με θέμα «Χωροταξική κατανομή μαθητών…»
 
06/06/2018
ΑΔΑ: ΩΕ0Π4653ΠΣ-ΖΣΒ
Συμπλήρωση των με αριθμ 2988/24-05-2016 (ΑΔΑ:7Ψ6Δ4653ΠΣ-Β64), 1286/06-03-2018 (ΑΔΑ:6ΒΓΔ4653ΠΣ-ΡΝ9) & 2635/10-05-2018 (ΑΔΑ:ΩΠΘΣ4653ΠΣ-ΚΧΡ)  απoφάσεων της ΔΠΕ Μεσσηνίας με θέμα «Χωροταξική κατανομή μαθητών…»
 
09/11/2018
ΑΔΑ: ΨΛ984653ΠΣ-4Ξ3
Συμπλήρωση/ Τροποποίηση των με αριθμ 2988/24-05-2016 (ΑΔΑ:7Ψ6Δ4653ΠΣ-Β64), 1286/06-03-2018 (ΑΔΑ:6ΒΓΔ4653ΠΣ-ΡΝ9), 2635/10-05-2018 (ΑΔΑ:ΩΠΘΣ4653ΠΣ-ΚΧΡ) και 3354/6-6-2018 (ΑΔΑ:ΩΕ0Π4653ΠΣ-ΖΣΒ) αποφάσεων της ΔΠΕ Μεσσηνίας με θέμα «Χωροταξική κατανομή μαθητών…»
 
04/10/2019
ΑΔΑ: Ω4ΕΖ4653ΠΣ-Ψ2Ρ
«Συμπλήρωση/ Τροποποίηση των αποφάσεων της ΔΠΕ Μεσσηνίας με θέμα «Χωροταξική κατανομή μαθητών…»
 
11/05/2020
ΑΔΑ: 6ΖΣΧ46ΜΤΛΗ-ΛΡΠ
«Συμπλήρωση/ Τροποποίηση των αποφάσεων της ΔΠΕ Μεσσηνίας με θέμα «Χωροταξική κατανομή μαθητών…»
 
08/03/2021

ΑΔΑ: Ω1ΕΜ46ΜΤΛΗ-Μ6Ζ
«Συμπλήρωση/ Τροποποίηση των αποφάσεων της ΔΠΕ Μεσσηνίας με θέμα «Χωροταξική κατανομή μαθητών…»