Έντυπα για το Σχολείο

Έντυπα αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Πράξη ανάληψης αναπληρωτών/τριών εκπαιδευτικών ΕΣΠΑ Πράξη ανάληψης αναπληρωτών/τριών εκπαιδευτικών ΠΕΠ ΕΣΠΑ Πράξη ανάληψης αναπληρωτών/τριών εκπαιδευτικών…

Έντυπα γενικά

Γενική αίτηση (για μη εκπαιδευτικούς) Υπεύθυνη δήλωση νόμου 1599/86 Αίτηση αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου Αίτηση…

Έντυπα μεταφοράς μαθητών

A.    Υποδείγματα Βεβαιώσεων Μεταφοράς 1.    Μεταφορά Μαθητών με Δημόσια Σύμβαση – Υπόδειγμα Βεβαίωσης  2. …

Έντυπα ΚΕΣΥ

ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Αίτηση γονέα προς ΚΕΣΥ Αίτηση γονέα προς σχολείο Οδηγίες αξιολόγησης μαθητή Παιδαγωγική…

Έντυπα σχολικών μονάδων

Πιστοποιητικό σπουδών (εξωσχολικής χρήσης) Βεβαίωση φοίτησης μαθητή Βεβαίωση φοίτησης αλλοδαπών μαθητών σε Ελληνικό Σχολείο Διόρθωση…