Αίτηση για αμοιβαία μετάθεση εκπαιδευτικών

Σας γνωρίζουμε ότι ύστερα από την ανακοίνωση των μεταθέσεων υπάρχει η δυνατότητα υποβολής αίτησης αμοιβαίας μετάθεσης εντός δεκαπέντε (15) ημερών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του π.δ. 50/96, όπως τροποποιήθηκε από το π.δ.100/97.

Για πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις ενημερωθείτε από την εγκύκλιο των μεταθέσεων (ΑΔΑ:6ΞΕ46ΜΤΛΗ-97Μ),  Μέρος Τρίτο Κεφάλαιο Β.