Κυρωμένος τελικός ενιαίος αξιολογικός πίνακας υποψήφιων Διευθυντών/τριών Σχολικών Μονάδων ΔΠΕ Μεσσηνίας και Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης προτίμησης τοποθέτησης

Υποβολή δήλωσης με σειρά προτίμησης για την τοποθέτηση σε θέσεις Διευθυντών/τριών σχολικών μονάδων της Δ.Π.Ε. Μεσσηνίας: Αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά, στη διαδικτυακή πύλη https://schooldirectors.minedu.gov.gr εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση τους, ήτοι από Μ. Δευτέρα 10 Απριλίου 2023 08:00  έως  Μ. Τρίτη 11 Απριλίου 2023 23:59.

Υποψήφιοι που δεν υποβάλλουν δήλωση προτίμησης διαγράφονται από τον πίνακα.