Ενημερωτικό Υλικό ΕΣΠΑ 2023-2024

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2023-2024

A. Οδηγοί υλοποίησης Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου – Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου 

α) Πράξεις ΕΣΠΑ

«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ», με κωδικό ΟΠΣ 6001774 – Ρ4ΤΙ46ΝΚΠΔ-ΒΥΕ

«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ 6001764- 9Ρ9Ο46ΝΚΠΔ-ΧΑΟ

«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» με κωδικό ΟΠΣ 6001982 – Ψ2ΞΛ46ΝΚΠΔ-Ι9Κ

«Υποστήριξη ενιαίας συστηματικής φοίτησης και συμπερίληψης στην εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΣΜΕΑΕ & ΤΕ), σχολικά έτη 2022-2026» με κωδικό ΟΠΣ: 6001626 Ψ1ΓΦ46ΝΚΠΔ-Π9Μ

«Αναδιαμόρφωση και υποστήριξη των Τάξεων Υποδοχής και ΔΥΕΠ, σχολικά έτη 2023-2026», με κωδικό ΟΠΣ: 6001589 – 6ΩΦΦ46ΝΚΠΔ-ΚΝ4

«Ενίσχυση και ενδυνάμωση της κοινωνικοσυναισθηματικής ανάπτυξης και ανθεκτικότητας των μαθητών μέσω του θεσμού Ψυχολόγου και του Κοινωνικού Λειτουργού», με κωδικό ΟΠΣ 6001779 – Ψ00Ξ46ΝΚΠΔ-ΙΚΘ

β) Πράξη ΕΣΠΑ ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

«Πρόγραμμα ανάπτυξης και ενδυνάμωσης διεπιστημονικών συμβουλευτικών και υποστηρικτικών δομών και μαθησιακής υποστήριξης/συνεκπαίδευσης μαθητών/τριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για την ισότιμη πρόσβαση και συμπερίληψη στην εκπαίδευση», με κωδικό ΟΠΣ: 6001610 – 6ΧΣ846ΝΚΠΔ-937

Β. Σύνδεσμος ιστότοπου: «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ – Τομέα Παιδείας»

Γ. Λογότυπα αλληλογραφίας

Δ. Προβολή Δημοσιότητα

Γ. Έντυπα Αδειών Αναπληρωτών ΕΣΠΑ