Διαδικασία καταχώρισης στην ειδική εφαρμογή διαχείρισης ανθρώπινου δικτύου για τον σχολικό εκφοβισμό – Αρμοδιότητες και καθήκοντα