Έντυπα εκδρομών – Νομοθεσία

ΕΞΟΔΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

 • Δεν είναι αναγκαίο να εντάσσονται στον ετήσιο ή τριμηνιαίο προγραμματισμό
 • Υπεύθυνος σύνοδος ορίζεται εκπ/κος που διδάσκει τις συγκεκριμένες ώρες συμφωνά με το ΕΩΠ
 • Περιορισμένης χρονικής διάρκειας και όχι μεγαλύτερης των δύο διδακτικών ωρών δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις έξι (6) για κάθε διδακτικό έτος.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ -ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

 • Εντάσσονται στον ετήσιο ή τριμηνιαίο προγραμματισμό
 • Ενημέρωση 5 ημέρες πριν την πραγματοποίηση
 • Διάρκεια έως 2 διδακτικές ώρες πλέον του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου
 • Δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις εννέα (9) ανά διδακτικό έτος και τη μία (1) ανά μήνα

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

 • Εντάσσεται στον ετήσιο ή στον τριμηνιαίο προγραμματισμό και πραγματοποιείται άπαξ κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.
 • Οι εκδρομές αυτές γίνονται ανά σχολείο ή ανά τάξεις και όχι ανά τμήμα. Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατή η πραγματοποίηση χωριστών ημερήσιων εκδρομών ανά τμήμα μιας τάξης, ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και εφόσον αυτό επιβάλλουν ιδιαίτεροι παιδαγωγικοί λόγοι.

  Εκδρομές-επισκέψεις- έντυπα

  • ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ, ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΕΩΝ, ERASMUS+

  Ειδικές ρυθμίσεις λόγω Covid 19


  Ειδικότερα, για το σχολικό έτος 2021-2022 σύμφωνα με το ΦΕΚ B’4187/2021 για τη Λειτουργία των
  εκπαιδευτικών μονάδων συστήνεται η διοργάνωση επιλεκτικών εκδρομών και εκπαιδευτικών επισκέψεων κατά τμήμα με τήρηση όλων των μέτρων απόστασης και ατομικής υγιεινής και σε κάθε περίπτωση προσπάθεια για τη διασφάλιση της μη ανάμιξης διαφορετικών τμημάτων, ύστερα από συνεκτίμηση των δυνατοτήτων της κάθε σχολικής μονάδας (ανθρώπινοι και υλικοί πόροι) και των τρεχόντων επιδημιολογικών δεδομένων.