Σίτιση μαθητών Δήμου Καλαμάτας

Νομοθεσία

ΦΕΚ 5886/τ.Β’/31-12-2020 Υλοποίηση προγράμματος “Σχολικά Γεύματα” για το χρονικό διάστημα Ιανουάριος – Ιούνιος 2021

ΦΕΚ 4943/τ.Β’/9-11-2020 Ένταξη νέων σχολικών μονάδων στο πρόγραμμα “Σχολικά Γεύματα” για το σχολικό έτος 2020-2021

Φ.14/ΦΜ/117420/Δ1/08-09-2020/Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης Υλοποίηση προγράμματος “Σχολικά Γεύματα” σε σχολικές μονάδες Α/θμιας Εκπ/σης για το σχ. έτος 2020-21

ΦΕΚ 3606/τ. Β’/29-08-2020 Υλοποίηση του προγράμματος Σχολικά Γεύματα στα Δημοτικά Σχολεία της Χώρας για το σχολικό έτος 2020-2021

Έγγραφο 8475/14-10-2019/Διεύθυνση Π.Ε. Μεσσηνίας Υλοποίηση και επέκταση του προγράμματος “Σχολικά Γεύματα” στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας για το σχολικό έτος 2019 2020

ΦΕΚ 2579/τ. Β΄/27-6-2019 Τροποποίηση της Υ.Α. με θέμα “Επέκταση του προγράμματος «Σχολικά Γεύματα»”

ΦΕΚ 324/Β΄/08-02-2017. Επέκταση του προγράμματος «Σχολικά Γεύματα»

ΦΕΚ 1115/Β΄/31-03-2017. Τροποποίηση της υπ’ αρ. Φ.14/2929/5544/Δ1/12-01-2017 υπουργικής απόφασης με ΦΕΚ 324/Β΄/8-2-2017

ΦΕΚ 3870/Β΄/03-11-2017. Υπουργική απόφαση υπ’ αρ. Φ.14/ΦΜ/181027/Δ1. Επέκταση του προγράμματος «Σχολικά Γεύματα» και σύσταση, συγκρότηση και έργο των Επιτροπών Παραλαβής στις σχολικές μονάδες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα»

ΦΕΚ 1022/Β΄/21-03-2018. Τροποποίηση της αριθμ. Φ.14/ΦΜ/181027/Δ1/25-10-2017 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 3870Β’/3-11-2017) και επέκταση του προγράμματος “Σχολικά Γεύματα”

Έγγραφο υπ’ αρ. Φ.14/ΦΜ/167447/Δ1/06-10-2017 του ΥΠΠΕΘ. Πρόγραμμα σίτισης «Σχολικά Γεύματα»

Έγγραφο υπ’ αρ. Φ.14/ΦΜ/192967/Δ1/09-11-2017 του ΥΠΠΕΘ. Πρόγραμμα σίτισης «Σχολικά Γεύματα» (Διαδικασία υλοποίησης)

Έγγραφο υπ’ αρ. Φ.14/ΦΜ/198750/Δ1/17-11-2017 του ΥΠΠΕΘ. Πρόγραμμα σίτισης «Σχολικά Γεύματα» (Συγκέντρωση δηλώσεων κ. ά.)

Έγγραφο υπ’ αρ. Φ.14/ΦΜ/42448/Δ1/14-03-2018 του ΥΠΠΕΘ. Τροποποίηση της υπ. αρ. Φ.14/ΦΜ/181027/Δ1/25-10-2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 3870Β’/3-11-2017) και επέκταση του προγράμματος «Σχολικά Γεύματα»

Έγγραφο υπ’ αρ. 1692/21-03-2018 της Δ/νσης ΠΕ Μεσσηνίας. Συνεργασία στο πλαίσιο του Τοπικού Θεματικού Δικτύου Σχολικών Δραστηριοτήτων «Σχολικές Βιβλιοθήκες και Δραστηριότητες» και του Εργαστηρίου Βιωματικής Εκπαίδευσης της Δ.Π.Ε. Μεσσηνίας.

Υπεύθυνες δηλώσεις

Υπεύθυνη δήλωση για μαθητές εγγεγραμμένους και μη εγγεγραμμένους στο ολοήμερο πρόγραμμα

Επικοινωνία

Η επικοινωνία με τη Διεύθυνση ΠΕ Μεσσηνίας για θέματα που αφορούν στη σίτιση μαθητών (πληροφορίες, αποστολή εντύπων και εγγράφων) θα γίνεται μέσω του email: mail@dipe-old.mes.sch.gr

Πίνακες

Κατάλογος σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Π.Ε. Μεσσηνίας

Πρακτικό παραλαβής γευμάτων για συμπλήρωση από τους διευθυντές σχολικών μονάδων