Έντυπα αδειών αναπληρωτών εκπαιδευτικών

 • Οδηγίες σχετικά με τη χορήγηση αδειών
 • Αιτήσεις και χορήγηση αδειών αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Έργων ΕΣΠΑ – Νέο Λογότυπο
  • «Υποστήριξη Λειτουργίας Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου και Επέκταση Λειτουργίας Ολοήμερου Δημοτικού, σχολικό έτος 2022-2023», με κωδικό ΣΑΕ 2022ΣΕ44520002, 
  • «Γενίκευση της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης σε όλη την επικράτεια και επέκταση του ολοήμερου νηπιαγωγείου, σχολικό έτος 2022-2023» με κωδικό ΣΑΕ 2022ΣΕ44520001
  • «Υποστήριξη ενιαίας συστηματικής φοίτησης και συμπερίληψης στην εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΣΜΕΑΕ + ΤΕ), σχολικό έτος 2022-2023», με κωδικό ΣΑΕ: 2022ΣΕ44520000
 • Αιτήσεις και χορήγηση αδειών αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Πράξεων ΕΣΠΑ – Παλιό Λογότυπο
  • «Εισαγωγή της αγγλικής γλώσσας στην προσχολική εκπαίδευση, σχολικό έτος 2022-2023» με κωδικό ΟΠΣ 5184904,
  • «Υποστήριξη σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης από Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς» με κωδικό ΟΠΣ 5070727,
  • «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2022-2023», με κωδικό ΟΠΣ: 5184989
  • «Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία, σχολικό έτος 2022-2023» με κωδικό ΟΠΣ 5184907
 • Αιτήσεις και χορήγηση αδειών αναπληρωτών Εκπαιδευτικών ΠΕΠ ΕΣΠΑ
  • ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ THN ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ‘Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023)», με κωδικό ΟΠΣ 5184378, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος»

ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΛΟΓΩ COVID-19