Έντυπα αυτεπάγγελτης αναζήτησης πιστοποιητικών

Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών – βεβαιώσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας

Έντυπα αυτεπάγγελτης αναζήτησης πιστοποιητικών

Αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών – ΦΕΚ 0373/Β/2005

Υποχρεωτικότητα αυτεπάγγελτης αναζήτησης – ΦΕΚ 1171/Β/2007