Έντυπα μεταφοράς μαθητών

A.    Υποδείγματα Βεβαιώσεων Μεταφοράς

1.    Μεταφορά Μαθητών με Δημόσια Σύμβαση – Υπόδειγμα Βεβαίωσης 

2.    Μεταφορά Μαθητών με Αστικό ΚΤΕΛ – Υπόδειγμα Βεβαίωσης 

3.    Μεταφορά Μαθητών με Ε.Μ.Δ. – Υπόδειγμα Βεβαίωσης

4.    Μεταφορά Μαθητών με Ίδια Μέσα

Yπόδειγμα Βεβαίωσης

Διαδικασία 

Υπεύθυνη Δηλωση Γονέα 1

Υπεύθυνη Δηλωση Γονέα 2

Υπεύθυνη Δήλωση Διαζευγμένου Γονέα

B.   Νομοθεσία

1.    15/09/2021 – Μεταφορά μαθητών/τριών προς και από τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με μισθωμένα μέσα μεταφοράς για το σχολικό έτος 2021-22

2.    08/09/2020 – Μέτρα προστασίας κατά τη μετακίνηση των μαθητών, άρθρο 21

3.    26/10/2020 – Μεταφορά μαθητών/τριών προς και από τις σχολικές μονάδες Π.Ε. με μισθωμένα μέσα μεταφοράς για το σχολικό έτος 2020-21

4.    23/05/2020 – Κανόνες τήρησης αποστάσεων προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

5.    19/03/2020 – Ενημέρωση πεδίων στο ΠΣ myschool για μεταφορά μαθητών/τριών από τις Περιφέρειες

6.    07/10/2019 – Μεταφορά μαθητών προς και από τις σχολικές μονάδες ΠΕ με μισθωμένα μέσα μεταφοράς

7.    07/05/2019 – Μόνιμη Κατοικία Μαθητών

8.    24/01/2019 – Διευκρινήσεις επί της υπ’ αριθ. 50025/19-9-2018 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες»

9.    05/12/2018 – Διευκρινήσεις για τη μεταφορά μαθητών με δημόσια σύμβαση

10.    26/09/2018 – Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες