Ενημερωτικό Υλικό ΕΣΠΑ 2021-2022

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2021-2022

A. Οδηγοί υλοποίησης Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου – Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου και Υλικό προβολής – δημοσιότητας (Αφίσες) Πράξεων ΕΣΠΑ:

1.    5131861 – «Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, 2021-2022» – Αφίσα

2.    5131699 – «Ενίσχυση Προσχολικής Εκπαίδευσης, 2021-2022» – Αφίσα

3.    5131504 – «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολ. έτους 2021-2022» – Αφίσα

4.    5131503 – «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολ. έτους 2021-2022» – Αφίσα

5.    5131704 – «Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία – Τάξεις Υποδοχής, σχολ. έτους 2021-2022» – Αφίσα

6.    5131891 – “Εισαγωγή Αγγλικής Γλώσσας στην Προσχολική Εκπαίδευσης 2021-2022 ” – Αφίσα

7.    5129680 – “Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολ. έτους 2021-2022, ΕΠ Πελοπόννησος”

8.    2019ΣΕ44520000 – “Πληρωμή Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 2021-2022 “

9.  ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π.) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ (COVID-19)», Σχολικό Έτος 2021-2022


Β. Σύνδεσμος ιστότοπου: «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ – Τομέα Παιδείας»

Γ. Λογότυπα αλληλογραφίας πράξεων ΕΣΠΑ 2021-2022

α.  Σύνδεσμος λογότυπου ανωτέρω πράξεων ΕΣΠΑ:

https://www.epiteliki.minedu.gov.gr/wp-content/uploads/2018/01/logo_EYE_edulll_scaled_1567x199.jpg

β.  Σύνδεσμος λογότυπου ανωτέρω πράξης ΕΣΠΑ:

https://www.epiteliki.minedu.gov.gr/eye/phocadownload/logotypa/pep-ekt/pep_peloponnisou_14-20.jpg

γ.  Χωρίς λογότυπο οι Πράξεις 9 και 10

Δ. Βεβαιώσεις Ανάρτησης Αφισών πράξεων ΕΣΠΑ 2021-2022

α. Σχολικές μονάδες ανά Πράξη ΕΣΠΑ με τις αφίσες που πρέπει να παραληφθούν

Πίνακας ΔημοτικώνΠίνακας Νηπιαγωγείων

β. Υποδείγματα Βεβαιώσεων Ανάρτησης Αφισών για κάθε Πράξη ΕΣΠΑ

Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία-Τάξεις Υποδοχής, σχολικό έτος 2021-2022» με κωδικό ΟΠΣ 5131704

ΕΝΙΑΙΟΣ ΤΥΠΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, 2021-2022» με κωδικό ΟΠΣ 5131861

Ενίσχυση Προσχολικής Εκπαίδευσης, 2021-2022»  με κωδικό ΟΠΣ 5131699

Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2021-2022»  με κωδικό ΟΠΣ 5131503

Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2021-2022», με κωδικό ΟΠΣ: 5131504

Εισαγωγή της αγγλικής γλώσσας στην προσχολικής εκπαίδευση» με κωδικό ΟΠΣ 5131891

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ THN ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ‘Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022)», με κωδικό ΟΠΣ 5129680