Συνέχιση υπηρεσίας, θητείας σε θέσεις ευθύνης Αναπληρωτών Διευθυντών των Δημοτικών Σχολείων και Προϊσταμένων Ολιγοθέσιων Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων