Εκπαιδευτικά Θέματα |

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών στα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Πελοποννήσου

Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος αποστέλλονται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου μέσω των…

Ανακοινοποίηση στο ορθό (ως προς την αποτύπωση στη σωστή θέση του πίνακα 2 εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής) – Ανακοίνωση προσωρινών πινάκων μονάδων μεταθέσεων για Βελτίωση ή Οριστική τοποθέτηση εκπαιδευτικών ΔΠΕ Μεσσηνίας σχολικού έτους 2021-2022

H Διεύθυνση Π.Ε Μεσσηνίας ανακοινώνει τους προσωρινούς πίνακες με τις μονάδες και τα στοιχεία των…