Δήλωση Πολυθεσίας

Υποβολή Υπευθύνων Δηλώσεων Ν. 1256/1982 για την πολυθεσία και πολυαπασχόληση

ΣΧΕΤ.: Τα αριθ. 56925/17.11.2020, 82523/19.12.2018 και 81770/20.12.2017 έγγραφα του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Κατόπιν των ανωτέρω σχετικών, σας υπενθυμίζουμε τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 του Ν.1256/82, (ΦΕΚ/ Α’ 65) όπως ισχύουν, σύμφωνα με τις οποίες οι λειτουργοί ή υπάλληλοι ή μισθωτοί του δημοσίου τομέα του άρθρου 1 του Ν. 1256/82 που κατέχουν στο δημόσιο τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στην παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982, δεύτερη θέση ή έχουν και δεύτερη απασχόληση οφείλουν, χωρίς άλλη ειδοποίηση, να υποβάλουν στην υπηρεσία μας, Υπεύθυνη Δήλωση Πολυθεσίας, σύμφωνα με τα σχετικά έντυπα και οδηγίες που υπάρχουν στην ιστοσελίδα του ΕΛΕΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ (https://www.elsyn.gr/el/node/1137)

Έγγραφο για την Πολυθεσία – ΔΠΕ Μεσσηνίας

Δήλωση Πολυθεσίας