Αναμορφωμένος Ενιαίος Αξιολογικός Πίνακας υποψηφίων Διευθυντών/τριών Σχολικών Μονάδων Δ.Π.Ε. Μεσσηνίας – Πρόγραμμα προφορικών συνεντεύξεων

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας ανακοινώνει τον αναμορφωμένο προσωρινό ενιαίο αξιολογικό πίνακα υποψηφίων Διευθυντών/τριών Σχολικών Μονάδων Δ.Π.Ε. Μεσσηνίας σύμφωνα με την παρ. 3 του Άρθρου 4 της Υπουργικής Απόφασης Αριθμ. Φ.361.22/6/149788/Ε3/2-12-2022, ΦΕΚ 6141/Β/3-12- 2022 όπως αυτός διαμορφώθηκε μετά την εξέταση των ενστάσεων, καθώς και το πρόγραμμα συνεντεύξεων σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 04/02-03-2023 Πράξη του αρμόδιου Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής.