Γνωστοποίηση Δημοσίευσης Κοινής Υπουργικής Απόφασης σε ΦΕΚ με θέμα: Ψηφιακό Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.