Εφαρμογή οδηγιών Πολιτικής Προστασίας και Πολιτικής Άμυνας στις Σχολικές Μονάδες – Εσωτερικός Κανονισμός Μνημόνιο Ενεργειών