Τοποθετήσεις διευθυντών/ντριών δημοτικών σχολείων Π.Ε. Μεσσηνίας

Με την αριθμ. 2132/19-04-2023 απόφαση της Διευθύντριας Π.Ε. Μεσσηνίας τοποθετήθηκαν Διευθυντές/τριες των σχολικών μονάδων της Δ.Π.Ε. Μεσσηνίας.

Η ανάληψη υπηρεσίας των διευθυντών/ντριών θα γίνει τις τρεις (3) τελευταίες εργάσιμες ημέρες του διδακτικού έτους 2022-2023 και η θητεία είναι τετραετής, έως 31/7/2027.