Τροποποίηση απόφασης διορισμού Αιρετών Μελών στο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Μεσσηνίας