Πρόσκληση συμμετοχής σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο: GenAIEdu – Integrating Generative Ai In Adult Education: Empowering Teachers,Trainers And Facilitators