Διαβίβαση Ανακοίνωσης του ΙΕΠ – Καθολικό σχεδιασμό και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού