ΠΡΟΚHΡYΞΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΩΝ/ΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Οι αιτήσεις – δηλώσεις για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής Διευθυντριών/Διευθυντών Σχολικών Μονάδων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μαζί με τα αναγκαία δικαιολογητικά, από 09-12-2022 έως 28-12-2022 και ώρα 16:00. Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας δεν είναι δυνατή η τροποποίησή της.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας αποκλειστικά και μόνον ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη https://schooldirectors.minedu.gov.gr.