Πίνακας Κενών ανά ειδικότητα και Δήλωση Τοποθέτησης Νεοδιόριστων – Προθεσμία έως 24/8/2022, ώρα 13:00

Παρακαλούμε δείτε τον Πίνακα κενών ανά ειδικότητα και τη Δήλωση προσωρινής τοποθέτησης νεοδιόριστων εκπαιδευτικών.

Οι νεοδιόριστοι θα πρέπει να συμπληρώσουν τη Δήλωση προσωρινής τοποθέτησης α) ως προς τις προτιμήσεις τοποθέτησης και β) ως προς τα κριτήρια τοποθέτησης (στο τέλος του εντύπου) θα πρέπει να τη στείλουν με email στην υπηρεσία μας έως την Τετάρτη 24 Αυγούστου 2022 και ώρα 13:00.