ΦΕΚ 1539/τ.Β’/01-04-2022 για την Προστασία της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 στα Σχολεία