Έγκριση υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο: «Το σαλιγκάρι των βοτάνων» του φορέα Οικομουσείο Ζαγορίου ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ