Ενημερωτικό Υλικό ΕΣΠΑ 2020-2021

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2020-2021

—————————————————————————————————-

A.    Οδηγοί υλοποίησης Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου – Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου και Υλικό προβολής – δημοσιότητας (Αφίσες) Πράξεων ΕΣΠΑ:

1.    5069634 – «Ενιαίος τύπος ολοήμερου δημοτικού σχολείου, 2020-2021» – Αφίσα

2.    5069631 – «Ενίσχυση Προσχολικής Εκπαίδευσης, 2020-2021» – Αφίσα

3.    5069645 – «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2020-2021» – Αφίσα

4.    5069633 – «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2020-2021» – Αφίσα

5.    5069864– «Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία – Τάξεις Υποδοχής, σχολικό έτος 2020-2021» – Αφίσα

6.    5069632 – «Ενίσχυση υποστηρικτικών δομών εκπαίδευσης 2020-2021» – Αφίσα

7.    5070727 – «Υποστήριξη σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης από Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς» – Τοποποίηση Οδηγού Υλοποίησης με ΟΠΣ 5070727 – Συμπληρωματικός οδηγός – Καθηκοντολόγιο ΠΕ23 & ΠΕ30 – Διευκρινιστικές Οδηγίες για Ψυχολόγους και Κοιν. ΛειτουργούςΑφίσα

8.   5030373– «Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 2020-2021» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020» – Αφίσα

9.    Π.Κ. 2014ΣΕ04700000 – «Πληρωμή αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών, καθώς και ΕΕΠ-ΕΒΠ του ΥΠΑΙΘ βάσει του αρ. 47 του Ν.4692/2020 (ΦΕΚ Α ́111), Π.Κ. 2014ΣΕ04700000»

10.  Κάλυψη εκτάκτων αναγκών – «Πληρωμή αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών, καθώς και ΕΕΠ-ΕΒΠ του ΥΠΑΙΘ για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού (Covid19)

Β.    Σύνδεσμος ιστότοπου: «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ – Τομέα Παιδείας»

Γ.    Λογότυπα αλληλογραφίας πράξεων ΕΣΠΑ 2020-2021

α.  Σύνδεσμος λογότυπου ανωτέρω πράξεων ΕΣΠΑ με Α/Α 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 7:

https://www.epiteliki.minedu.gov.gr/wp-content/uploads/2018/01/logo_EYE_edulll_scaled_1567x199.jpg

β.  Σύνδεσμος λογότυπου ανωτέρω πράξης ΕΣΠΑ με Α/Α 8:

https://www.epiteliki.minedu.gov.gr/eye/phocadownload/logotypa/pep-ekt/pep_peloponnisou_14-20.jpg

γ.  Χωρίς λογότυπο οι Πράξεις 9 και 10

Δ.    Βεβαιώσεις Ανάρτησης Αφισών πράξεων ΕΣΠΑ 2020-2021

α.  Σχολικές μονάδες ανά Πράξη ΕΣΠΑ με τις αφίσες που πρέπει να παραληφθούν

Πίνακας ΔημοτικώνΠίνακας Νηπιαγωγείων

β. Υποδείγματα Βεβαιώσεων Ανάρτησης Αφισών για κάθε Πράξη ΕΣΠΑ

Βεβαίωση Ανάρτησης Αφισών – ΕΚΟ ΤΥ ΖΕΠ – 5069864

Βεβαίωση Ανάρτησης Αφισών – Ενιαίος τύπος Ολοήμερου – 5069634

Βεβαίωση Ανάρτησης Αφισών – Ενίσχυση Προσχολικής Εκπαίδευσης – 5069631

Βεβαίωση Ανάρτησης Αφισών – Εξατομικευμένη – 5069633

Βεβαίωση Ανάρτησης Αφισών – Εξειδικευμένη – 5069645

Βεβαίωση Ανάρτησης Αφισών – Υποστηρικτικές Δομές – 5069632

Βεβαίωση Ανάρτησης Αφισών – Υποστήριξη Ψυχολόγων Κοιν. λειτουργών – 5070727


ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2019-2020

—————————————————————————————————-

A.   Οδηγοί υλοποίησης Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου – Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου και Υλικό προβολής – δημοσιότητας (Αφίσες) Πράξεων ΕΣΠΑ:

1.   5047065 – «Ενιαίος τύπος ολοήμερου δημοτικού σχολείου, 2019-2020» – Αφίσα 

2.   5047058 – «Ενίσχυση Προσχολικής Εκπαίδευσης, 2019-2020» – Αφίσα

3.   5047057 – «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές

ανάγκες, σχολικό έτος 2019-2020» – Αφίσα

4.   5047082 – «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2019-

2020» – Αφίσα

5.   5045765 – «Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία – Τάξεις Υποδοχής, σχολικό έτος 2019-2020» – Αφίσα

6.   5048220 – «Ενίσχυση υποστηρικτικών δομών εκπαίδευσης 219-2020» – Αφίσα

7.   5030373 – «Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τα σχολικά έτη 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021)» – Αφίσα

Β.   Σύνδεσμος ιστότοπου: «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ – Τομέα Παιδείας»

Γ.   Λογότυπα αλληλογραφίας πράξεων ΕΣΠΑ 2019-2020

 Σύνδεσμος λογότυπου ανωτέρω πράξεων ΕΣΠΑ με Α/Α 1, 2, 3, 4, 5 και 7:

https://www.epiteliki.minedu.gov.gr/wp-content/uploads/2018/01/logo_EYE_edulll_scaled_1567x199.jpg

 Σύνδεσμος λογότυπου ανωτέρω πράξης ΕΣΠΑ με Α/Α 6:

https://www.epiteliki.minedu.gov.gr/eye/phocadownload/logotypa/pep-ekt/pep_peloponnisou_14-20.jpg

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2018-2019

—————————————————————————————————-

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΣΠΑ

1.2019-01-28 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

2.ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΟΔΗΓΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 2018-2019

1.ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ‘ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ’

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΗΓΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ‘ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Δ. Σ.’ (10-1-2019)

2.ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ‘ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ’

3.ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ‘ΕΚΟ ΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ’

4.ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ‘ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ’

5.ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ‘ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ’

6.ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ‘ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ’

7.ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ‘ΠΕΠ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ’

8.ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ‘ΠΔΕ’

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΣΠΑ 2018-2019

1.ΑΔΑ: ΨΞΒΠ4653ΠΣ-ΟΙ1: ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ

2.ΑΔΑ: ΨΚΙ04653ΠΣ-5ΔΘ: ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ

3.ΑΔΑ: 6ΤΧΣ4653ΠΣ-73Σ: ΕΝΙΑΙΟΣ ΤΥΠΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ

4.ΑΔΑ: ΨΤΙ64653ΠΣ-66Θ: ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ

5.ΑΔΑ: ΨΗΤΦ4653ΠΣ-Ν3Κ: ΕΚΟ

ΕΝΤΥΠΑ ΕΣΠΑ 2018-2019

Έντυπο πράξης ανάληψης ΕΣΠΑ 

Διαβιβαστικό πράξης ανάληψης ΕΣΠΑ

 ΕΝΤΥΠΑ ΑΔΕΙΩΝ ΕΣΠΑ 2018-2019

 ΕΝΤΥΠΑ ΑΠΕΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΣΠΑ 2018-2019

 ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΕΣΠΑ 2018-2019

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ

1.ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΣΤ ΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΠΣ 5031890 2.ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΕΚΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΠΣ 5031893 3.ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΕΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΟΠΣ 5031893 4.ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΤΥΠΟΣ ΟΛΟΗΜ ΔΣ ΟΠΣ 5031898 . ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΕΕΠ ΕΝ. ΤΥΠΟΣ ΟΛΟΗΜ ΔΣ ΟΠΣ 5031898 5.ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΟΠΣ 5031894 6.ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΕΙΔ ΒΟΗΘ ΠΡΟΣ ΟΠΣ 5031883 7.ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΟΠΣ 5031883 8.ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΟΣΠ 5031892 9.ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΕΙΔ ΒΟΗΘ ΠΡΟΣ ΟΣΠ 5031892 10.ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΠΕΠ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΟΠΣ 5030373

ΑΦΙΣΕΣ ΕΣΠΑ 2018-2019

Αποστολή έντυπου υλικού προβολής και δημοσιότητας (αφίσες) των Πράξεων

ΑΦΙΣΑ ΕΚΟ 2018-2019 ΑΦΙΣΑ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ 2018-2019 ΑΦΙΣΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 2018-2019 ΑΦΙΣΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 2018-2019 ΑΦΙΣΑ ΠΕΠ ΠΕΛΟΠ 2018-2019 ΑΦΙΣΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 2018-2019 ΑΦΙΣΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2018-2019 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2017-2018

—————————————————————————————————-

ΕΝΤΥΠΑ ΕΣΠΑ 2017-2018

 Αιτήσεις και χορήγηση αδειών αναπλ. Εκπ/κών ΕΣΠΑ

 Αιτήσεις και χορήγηση αδειών αναπλ. Εκπ/κών ΠΕΠ ΕΣΠΑ

 Αιτήσεις και χορήγηση αδειών αναπλ. Εκπ/κών ΠΔΕ

 Υπεύθυνη δήλωση εργοδότη για άδεια αναπληρωτή ΕΣΠΑ

 Διαβιβαστικό ΕΣΠΑ

 Διαβιβαστικό ανάληψης υπηρεσίας (Πελοπόννησος) ΕΣΠΑ

 Δήλωση απεργίας ΕΣΠΑ

 Δήλωση απεργίας (Πελοπόννησος) ΕΣΠΑ

 Έντυπο αναφοράς ανάληψης υπηρεσίας ΕΣΠΑ

 Έντυπο οικογενειακής παροχής και υπεύθυνη δήλωση ΕΣΠΑ

 Έντυπο οικογενειακής παροχής (Πελοπόννησος) και υπεύθυνη δήλωση ΕΣΠΑ

 Έντυπο ανάληψης υπηρεσίας (Πελοπόννησος) ΕΣΠΑ

 ΟΔΗΓΟΙ 2017-2018 ΕΣΠΑ

 ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΕΣΠΑ 2017-2018 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ: “ΜΑϊΟΣ ΚΑΙ ΙΟΥΝΙΟΣ”

1.ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΣΤ ΔΟΜΩΝ ΕΕΠ ΟΠΣ 5009803 2.ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΕΚΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΠΣ 5009805 3.ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΕΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΟΠΣ 5009805 4.ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΤΥΠΟΣ ΟΛΟΗΜ ΔΣ ΟΠΣ 5009814 5.ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΟΠΣ 5009801 6.ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΕΙΔ ΒΟΗΘ ΠΡΟΣ ΟΠΣ 5009808 7.ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΟΠΣ 5009808 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 8.ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΟΣΠ 5009815 9.ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΕΙΔ ΒΟΗΘ ΠΡΟΣ ΟΣΠ 5009815 10.ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΠΕΠ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΟΠΣ 5008945

 ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΕΣΠΑ 2017-2018 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ: “ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ, ΜΑΡΤΙΟΣ ΚΑΙ ΑΠΡΙΛΙΟΣ”

1.ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2.ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΕΚΟ ΤΥ 3.ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 4.ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ 5.ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ 6.ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 7.ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΥΠΣ ΔΟΜΕΣ

 λογότυπο ΕΣΠΑ 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΣΠΑ

ΑΦΙΣΕΣ ΕΣΠΑ 2017-2018

   

  

 

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΕΝΤΥΠΑ ΕΣΠΑ

 Επιτελική δομή ΕΣΠΑ

 Οδηγοί υλοποίησης

 Λογότυπα

 Ενημερωτικά κείμενα

 Αφίσες